ISD Noordenkwartier | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring ISD Noordenkwartier

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening is zeer belangrijk voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD als verantwoordelijke). De ISD verwerkt namelijk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de regelingen IOAW, IOAZ, BBZ en minimaregelingen. De ISD ging op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (voorloper van de AVG) al zeer secuur om met persoonsgegevens en zal zich dan ook conformeren aan de voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG.

Rechten

De betrokkene van wie de ISD persoonsgegevens heeft verzameld heeft onder de AVG diverse rechten. Deze rechten worden beschreven in de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Betrokkene heeft recht op informatie over op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt. Tevens heeft betrokkene het recht om de eigen opgeslagen gegevens te controleren op juistheid. Hierop volgend bestaat het recht om te corrigeren. Een verzoek tot correctie van eigen persoonsgegevens kan bij de ISD worden ingediend. Het recht op beperking van verwerking kan worden aangeroepen indien de ISD onjuiste eigen persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken. Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit kan bij geautomatiseerde opgeslagen gegevens. Ten slotte heeft betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor deze verwerking die zwaarder wegen.

Om als betrokkene een recht aan te spreken kan er een verzoek worden ingediend bij de ISD. Binnen vier weken na ontvangst van zulks een verzoek zal de ISD beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Wanneer het verzoek niet wordt opgevolgd bestaat er voor betrokkene de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de ISD of een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een formulier voor het doen van een verzoek vindt u hier.

Uitgangspunten ISD

De ISD heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG:

  • Transparantie

De ISD geeft aan welke gegevens van een betrokkene verzameld en verwerkt wordt. De ISD informeert betrokkene hierover middels nieuwsbrieven, de informatiemap en de website www.noordenkwartier.nl.

  • Grondslagen

De ISD zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verzameld op basis van een gerechtvaardigde grondslag en beschrijft met welke specifieke doelen deze gegevens worden verzameld, verwerkt en eventueel worden gedeeld.

  • Dataminimalisatie

De ISD verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Publiekrechtelijke taak waarvoor de ISD is opgericht.

  • Bewaartermijnen

De ISD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen conform de Archiefwet. Indien de Archiefwet hierin niet voorziet, worden redelijke bewaartermijnen gehanteerd.

  • Subsidiariteit

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het behalen van de doelen waarvoor zij benodigd zijn. Dit op een wijze welke het minste inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.

  • Proportionaliteit

De ISD draagt zorg voor een evenredige verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens staat in verhouding tussen het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen en de belangen van betrokkene.

  • Integriteit en vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zo worden zij verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en met het doel waarvoor deze zijn verkregen. De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen conform wat beschreven staat in het Beveiligingsbeleid.

Register

De ISD heeft een Verwerkingsregister waarin wordt vermeld welke persoonsgegevens worden verzameld, op welke wijze deze worden verwerkt, met welk doel deze worden verwerkt en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast bevat het Verwerkingsregister de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en van de Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit laatste om de betrokkene de mogelijkheid te bieden om gericht een verzoek in te dienen. Tenslotte bevat dit register de namen en de doelen van derden (verwerkers en verantwoordelijken) waarmee persoonsgegevens worden gedeeld.

Wijzigen van privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. De ISD zal, binnen haar mogelijkheden, van ingrijpende wijzigingen betrokkenen hiervan schriftelijk, middels nieuwsbrieven, op de hoogte stellen. Desalniettemin raadt de ISD betrokkenen aan om met enige regelmaat deze privacyverklaring te raadplegen zodat deze van alle wijzigingen op de hoogte worden gesteld.
Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan betrokkene zich richten tot de Functionaris voor Gegevensbescherming van de ISD, info@noordenkwartier.nl of (050) 599 46 46.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management