ISD Noordenkwartier | Klachten

Klachten

Als u ontevreden bent over de manier waarop de ISD uw probleem aanpakt, of over hoe u behandeld wordt door een bepaalde medewerker, dan kunt u daar een klacht over indienen bij de ISD.

De ISD is verplicht uw klacht te behandelen. Ze moet de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen en vervolgens uw klacht binnen zes weken afgehandeld hebben. Intussen krijgt u de kans om uw klacht in een gesprek toe te lichten.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Als u bijvoorbeeld niet tevreden bent over: de manier waarop men u ontving of te woord stond;

  • de manier waarop men voorlichting of informatie gaf; 
  • de manier van werken van de ISD. 

Hoe moet u een klacht indienen?

U moet uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur van de ISD Noordenkwartier. U vermeldt uw naam en adres, want anonieme klachten kunnen we niet in behandeling nemen. In de brief moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving staan van wat er gebeurd is. Ook moet er in staan welke medewerker het betreft, waar en wanneer het is gebeurd en waarom u moeite heeft met het gedrag. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met uw klacht om.

Wat gebeurt er met een klacht?

De brief gaat naar de leidinggevende van de medewerker over wie de klacht gaat. De leidinggevende organiseert een gesprek tussen de klager en degene over wie de klacht is ingediend. Er wordt gekeken of u samen tot een oplossing kunt komen. Wanneer dat gesprek niet tot een oplossing leidt of als u geen bemiddeling wenst, dan krijgt u van de directeur van de ISD Noordenkwartier schriftelijk en gemotiveerd een reactie op uw klacht.

De Nationale Ombudsman

Mocht u niet tevreden zijn met de reactie van de ISD Noordenkwartier op uw klacht, dan kunt u de Nationale Ombudsman verzoeken uw klacht te onderzoeken. U kunt uw klacht richten aan:
De Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Tegen het oordeel van de Nationale Ombudsman kunt u niet in beroep gaan.

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen kunt u krijgen bij mevrouw R.C. Veenstra, teamleider van de ISD, telefoon (050) 599 46 45.

 

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management